EFKbön vecka 21, 23-29 maj

Foto: Satu Knape

Liljeholmen tittar bakåt och framåt

I dessa vårdagar är det fullt fokus på att avsluta det som varit och planera och rekrytera för det som kommer. Många av Liljeholmens utbildningar är ettåriga och avslutet är viktigt både för deltagarna och för skolan. Vad bär de med sig? Vilka tankar och planer är det som blir tongivande för framtiden? Hur är vi med och hjälper till med reflektion och tillbakablick?

När vi tittar framåt så är vi bekymrade för rekryteringen på vissa områden. Vår filial i Linköping lever mycket på våra kontakter med arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen rekryterar till studiemotiverande kurs. Av olika orsaker misslyckas den rekryteringen vilket ställer till problem för oss. Fortsätter den trenden kommer Liljeholmen snart inte att kunna ha kvar en filial i Skäggetorp, Linköping, vilket vore verkligen tråkigt.

Ett annat rekryteringsbekymmer är vår Liljeholmens bibelskola i Rimforsa. På bara två år har antalet ungefär halverats, från 28 till ca 14 deltagare. Det låga antalet är inte hållbart någon längre tid. Vi tror att bibelstudier under ett år i relativt ung ålder är något av det bästa man kan göra och vill ogärna lägga ner bibelskolan. Många är också de deltagare som genom åren valt att fortsätta läsa teologi på Örebro Teologiska Högskola.

/Daniel Bjurhamn, rektor

Be för:

 • Ett bra avslut av läsåret för våra kursdeltagare.
 • En nystart med våra studiemotiverande kurser i Linköping.
 • En Guds ingripande när det gäller rekryteringen till Liljeholmens bibelskola till hösten.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 20, 16-22 maj

Spännande tider för Hyllie Park Folkhögskola

Folkrörelsenära sfi är nu igång i Saron i Göteborg, fortfarande en viss tröghet att rekrytera studerande.

I höst erbjuder Hyllie Park och June folkhögskolor en kurs i Social entreprenörskap i kyrka och samhälle.  Kursen ska förläggas till Jönköping, Göteborg och Malmö, Vi ser att behovet av denna typ av utbildning är stor utifrån de samhällsutmaningar vi står inför.

I slutat av juni går flyttlasset till våra nya sfi-lokaler på 1600 kvm och då blir vi grannar med Stadionkyrkan och Mariaskolan i Malmö.  Det är mycket som ska komma på plats innan flytten genomförs. Verksamheten ska utökas  och några nya medarbetare ska anställas. Det är en utmaning att finna sfi-lärare.

Nya verksamhetslokaler ska uppföras för kyrkan, folkhögskolan och HP Diakoni AB. Det börjar nu bli konkret när ett av de befintliga husen ska flyttas 6 meter under sommaren för att bereda plats för det nya bygget.

/Per-Inge Andersson, rektor

Be för:

 • Be för sfi-verksamheten i Göteborg att antalet deltagare ska fyllas på
 • Be för den nya kursen Social entreprenörskap i kyrka och samhälle.  Be att vi ska kunna rekrytera studieledare till varje ort och att studerande ska anmäla sig.
 • Be att flytten för sfi-verksamheten i Malmö går enligt planerna och be att de nya lokalerna ska fungera bra för verksamheten.
 • Var med i förbön för det gemensamma byggprojektet, att de nya byggnaderna får bli till rik välsignelse för folkhögskolan och de övriga parter som är inblandade.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 18, 2-8 maj

kongress2016-720x295

Be för EFKs kongress!

Under Kristi Himmelsfärdshelgen den 5-7 maj i Örebro möts vi i Evangeliska Frikyrkan till Kongress. Det är alltid en stor glädje att få komma samman och möta gamla och nya vänner i vår rörelse, men också att få samtala, be, fångas av Guds vision och fatta avgörande beslut. Årets tema är ”Och nu då? – Omtaget 2.0”. Vår önskan är att mötas för en arbetskonferens där vi finner verktyg som gör att vi kan gå från ord till handling. Att den dröm Gud har gett oss – att vara en dynamisk rörelse av missionella församlingar, som grundar, tränar och tjänar – nu kan konkretiseras och på allvar förverkligas! Det finns två stora beslutsfrågor på årets kongress. Dels har vi förslaget att bilda en ny gemensam utbildningsorganisation som samäger Örebro Teologiska Högskola och Akademi för Ledarskap & Teologi. Dels är det ett förslag att förändra våra stadgar. Förutom dessa två frågor så kommer vi att genomföra de vanliga valen av styrelseledamöter etc.

Vi fortsätter också att utveckla formen för vår kongress, det arbete som inleddes med 2014 års kongress tas nu ett steg ytterligare. Vi söker en form av föreningsdemokrati och föreningsmöten som uppmuntrar process, mångfald och en större närhet och delaktighet. Inte minst har vi ett ansvar att hitta former som bättre fångar upp unga människor och människor med annan kulturell bakgrund. Vi kommer därför att pröva ett mer flexibelt och dynamiskt upplägg där det kommer att finnas en dynamik mellan storsamlingarna i aulan och samtal i mindre grupper på ett nätverkstorg. Dagordningen kommer att bestå av ett antal fasta byggstenar och ett antal rörliga som är beroende av hur samtalet under kongressen utvecklar sig.

Se kongressprogrammet och läs mer på www.efk.se/kongress.

/Daniel Norburg, missionsdirektor

Böneämnen:

 • att det kommer många deltagare och ombud
 • att vi kommer närmre varandra och gemenskapen stärks
 • att vi tillsammans drabbas av Guds hjärta och vision
 • att Guds Ande uppenbarar och leder
 • att de nya formerna kan stimulera en fördjupad och breddad föreningsdemokrati
 • att Kongressen kan inspirera och utrusta, men också modellera saker som man kan ta med sig hem
 • att allt praktiskt fungerar väl
 • att projektledning, kongressledning, presidium och övriga funktionärer får visdom och kraft att fullgöra sin uppgifter väl
 • att flöden och förflyttningar inom och mellan lokaler fungerar så att Kongressen blir en helhet med Nova, Missionsskolan, Brickebergskyrkan och Sverigekontoret.
 • att samtal och diskussioner blir öppna, fruktsamma och berikande
 • att de olika inläggen, föredragen och predikningarna ger goda underlag, inriktning och inspirerar till handling.
 • att vi förmår fatta goda och riktiga beslut
 • att vi får verktyg med oss hem som gör att vi i högre grad än tidigare kan gå från ord till handling

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Bön för situationen på asylboenden

Med jämna mellanrum dyker det upp rapporter i media om den ansträngda situationen på många av landets asylboenden. Det rapporteras om motsättningar mellan olika religiösa grupperingar, bland annat nämns hatbrott mot kristna som ett problem.

Samtidigt får vi från olika platser och församlingar i landet höra allt fler vittnesbörd om hur asylsökande, ofta med muslimsk bakgrund, möter Jesus och vill följa honom. Detta är förstås mycket glädjande och ett ämne för tacksägelse! Men, med omvändelse följer tyvärr också i dessa fall ofta förföljelse. Vi får allt oftare höra om nykristna på asylboenden som känner sig utstötta och trakasserade. De blir väckta på nätterna, barn till kristna förbjuds att vara med och leka med de andra barnen, kvinnor som tagit av sig huvudduken då de lämnat islam blir dragna i håret, och i vissa fall hör vi också om hur fysiskt våld förekommer.

Det här är förstås ett problem och en utmaning för våra myndigheter, och för oss som församlingar. Vi behöver många gånger vara beredda att bli den familj eller gemenskap som de tvingas lämna. Men främst är det en skrämmande upplevelse för dem som utsätts. Be med oss för detta!

/Staffan Jenemark, ledarutvecklare med inriktning på mångkultur och diakoni, Sverigeprogrammet inom Evangeliska Frikyrkan

Tacka och be för:

 • Tacka för de som har kommit till tro, och be om beskydd, trygghet och att de får växa till i tron.
 • Be för dem om stöd, förståelse och god hjälp från Migrationsverket och andra myndigheter.
 • Be för oss som församlingar och kristna medmänniskor, att vi får vishet att stötta i dessa situationer på bästa sätt och att vi får vara den gemenskap de behöver för att kunna hålla ut.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 16, 18-24 april

Många församlingar öppnar sin gemenskap för nyanlända. Bland annat Nygårdskyrkan i Linköping, dit många kommer på "Öppet vardagsrum" en gång i veckan. Läs mer om dem på www.oppnakyrkan.se

Många församlingar öppnar sin gemenskap för nyanlända. Bland annat Nygårdskyrkan i Linköping, dit många kommer på ”Öppet vardagsrum” en gång i veckan. Här kan du läsa en artikel om deras arbete!

Fortsatt bön för flyktingsituationen

Inflödet av flyktingar och asylsökande till Sverige har påverkat vårt land och församlingar i vår rörelse på många sätt under det senaste året. Vi ser med stor glädje att många församlingar har svarat upp mot de behov vi sett hos asylsökande av gemenskap, språkträning och meningsfulla aktiviteter och startat språkcafé och liknande verksamheter. Nu har många varit igång under en lite längre period, och vi börjar se behoven och utmaningarna på lång sikt. Nu behöver vi som rörelse och som enskilda församlingar tillsammans fundera över hur vi ska svara på det.

Vi behöver lyssna till Bibeln, Guds ord, där vi finner en identifikation med flyktingar, där vi får en vision som är större och djupare än strömningar i vårt samhälle, där vi finner ett exempel i Jesu sätt att gå över gränser för att uppsöka människor och välkomna dem och där vi finner drivkraft i sändningen i Andens kraft.

Vi behöver en saklig lägesbeskrivning som inte vare sig under- eller överdriver utmaningarna vi står inför, men som ger oss underlag som hjälper oss att be och se vad vi behöver göra. Vi behöver se behoven i vårt närområde och fråga var Gud kallar oss att vara med. Vi behöver också på ett mer övergripande plan förstå hur situationen i Mellanöstern samt hur länderna i södra Europa beslutar att öppna eller stänga sina gränser påverkar oss i Sverige.

Vi behöver också lyssna till människors berättelser för att se att det här är människor som du och jag som har fått gå igenom saker som vi inte önskar någon. Det skapar empati och förståelse som hindrar oss att bli kalla.

/Markus Sand

Samordnare för EFKs gemensamma arbete bland asylsökande och nyanlända.

Be för:

 • Uthållighet, idérikedom och vishet i allas våra insatser för och med asylsökande och nykommande. Be att vi som församlingar och rörelse kan ”tyda tidens tecken och se vad som är rätt att göra, på kort och lång sikt”. (1 Krön 12:31)
 • Be för de människor som kommit till vårt land och nu väntar på besked. Be om tröst, framtidstro och att de får möjlighet att lära känna Jesus.
 • Be för vårt lands beslutsfattare att de får fatta visa och rättfärdiga beslut i dessa frågor.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 15, 11-17 april

Utmaningar och glädjeämnen i ett oroligt Europa/Mellanöstern

Det senaste året har det varit mycket svarta rubriker som dominerat från de länder EFK verkar i Mellanöstern/Europa. Kriget i Syrien och Irak, flyktingkatastrofen, IS härjningar, förföljelse av kristna, terrorattentat i Turkiet, Frankrike, Belgien, Tunisien, Egypten m.m.  Men samtidigt ser vi också hur vår Herre Jesus Kristus verkar på ett fantastiskt sätt i dessa mycket svåra omständigheter. Här får ni dela några utmaningar och glädjeämnen. Var med oss i bön och tack!

Flyktingsituationen

I Europa pratar alla om flyktingsituationen och hur den påverkar vår kontinent. Vi undrar hur vi ska klara av detta. Våra partners i Mellanöstern finns i närområdet där strider rasar, där människor förföljs, övergrepp sker och de mest omänskliga grymheter utförs. Baptisterna i Libanon och Syrien har nu i 5 år levt i den här situationen. De är ett litet samfund med få och små församlingar, men de har ända sedan början på konflikterna funnits med och hjälpt främlingar på flykt. De flesta av flyktingarna är muslimer och de får hjälp och skydd av kristna. De har hjälpt ungefär 10 000 familjer att överleva under flera år. Just nu undsätter de med EFKs hjälp 400 strandade familjer i Homs, en stad som drabbats hårt av kriget i Syrien.

MySchool02_small

EFKs partner SAT-7 sänder satellit-tv i Mellanöstern. De har fem kanaler på tre av språken som talas i Mellanöstern. Sedan i mars förra året satsar de särskilt på att sända skolprogram för de omkring 13 miljoner barn i regionen som saknar möjlighet att gå i skolan.

Mediearbetet

Under många år har EFK satsat på medieaarbete i Mellanöstern. I länder som Egypten är upp emot 30 % av befolkningen analfabeter men tv:n står på i alla sammanhang. Vi har bedömt arbetet med våra partners SAT-7 och Middle East Media som strategiskt viktigt för att kunna vara med att påverka en hel generation. I den situation som nu råder behövs ännu mer än tidigare röster som talar om försoning, fred, rättvisa och visar på att det finns hopp mitt i mörkret. SAT-7 firar nu i vår sitt 20-årsjubileum. SAT-7 har 5 kanaler på 3 av regionens språk. Responsen är större än någonsin tidigare. EFK har funnits med i SAT-7s arbete sedan starten och har förutom ekonomiskt stöd även missionärerna Iren och Mats Frändå som har nyckelpositioner inom SAT-7.

/Jonatan*, regionledare för region Europa/Mellanöstern

 

*Av säkerhetsskäl skrivs inte efternamnet ut.

 

Be och tacka för:

 • Be för våra syskon och partners att de får kraft att fortsätta lindra nöd och att visa Kristi kärlek på ett praktiskt sätt – även under svåra förhållanden mitt inne i krigets Syrien.
 • Be för alla som finns kvar i sina hem och lever under fruktan, be också för alla miljoner som är på flykt inom sina länder och utanför. Endast en mindre del når Europa.
 • Tacka för att våra syskon också får vara med och lindra den andliga nöden – en del lokala församlingar har nu överfulla samlingar där 80 % är muslimer.
 • Be för de flera miljoner barn som tittar regelbundet på SAT-7s barnkanal. Att de istället för att fyllas av fruktan och hat genom krig och våldsamheter ska påverkas av det positiva budskap de får genom SAT-7.
 • Be om beskydd för EFKs personal i regionen, flera av våra missionärer lever i länder och städer där bombattentat sker mer eller mindre regelbundet.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 14, 4-10 april

Delar av personalen på missionscentret i Chiang Mai, Thailand, tillsammans med medarbetare från några av EFKs olika samarbetsorganisationer. Matilda Henriksson syns längst till vänster i mittenraden.

Personalen på missionscentret i Asien ser med tillförsikt på framtiden

I Chiang Mai i norra Thailand ligger ett av EFKs missionscenter. Härifrån koordineras EFKs arbete i Asien. Det innebär ansvar för drygt 20 missionärer i regionen, samarbete med och uppföljning av över 30 samarbetsorganisationer och 40 projekt fördelade på 10 olika länder. Vi driver även två SIDA-finansierade regionala program: ett för barns rättigheter och ett mot människohandel. Personligen är jag, Matilda, mest engagerad i arbetet mot människohandel. Ett par dagar varje vecka lämnar jag missionscentret och arbetar som läkare åt offer i sexindustrin hos en av våra samarbetsorganisationer. Det är ett otroligt intressant och varierande arbete, men samtidigt ansvarstungt och intensivt.

En av pojkarna som är offer i Chiang Mais sexindustri blickar ut över staden. Han får just nu hjälp genom Matilda Henriksson och EFKs samarbetsorganisation. Foto: Elliot Glotfelty.

En av pojkarna som är offer i Chiang Mais sexindustri blickar ut över staden. Han får just nu hjälp genom Matilda Henriksson och EFKs samarbetsorganisation. Foto: Elliot Glotfelty.

Det senaste 1,5 året har missionscentret varit underbemannat på grund av kontrakt som löpt ut och föräldraledigheter i kombination med fördröjda rekryteringsprocesser. Detta har tyvärr inneburit att den befintliga personalen under en längre tid behövt arbeta mer än vad som är hälsosamt och långsiktigt hållbart. Nu har dock bemanningssituationen äntligen klarnat upp och vi är i princip fulltaliga på missionscentret igen. Det är ett stort glädje- och tacksägelseämne och vi ser nu på framtiden med tillförsikt och entusiasm! Nu finns förutsättningar för att vi ska kunna lägga den tid och kärlek som vi önskar på detta viktiga arbete.

/Matilda Henriksson, EFKs medarbetare på missionscentret i Chiang Mai

Tacka för:

 • att vi har fått ut familjen Åberg till missionscentret som på ett fantastiskt sätt fyller flera viktiga luckor som fanns här.
 • att Stefan Emilsson, med sin långa erfarenhet, under en period har möjlighet att stötta upp vårt arbete.

Be:

 • att den personal som är trött och sliten ska få fyllas av ny kraft.
 • att den nya personalkonstellationen ska svetsas samman och effektivt kunna arbeta för våra gemensamma mål.
 • för alla människohandelsoffer i Asien och att vi ska ha kraften och visheten för att hjälpa.
 • att vi får vara lyhörda för Guds röst så att allt vi gör behagar Honom.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade