Category Archives: Okategoriserade

EFKbön vecka 38, 18-24 september 2017

Photo by Ümit Bulut on Unsplash

Psykisk ohälsa vanligt bland ensamkommande unga

Många har säkert följt nyheterna om de ensamkommande ungdomarna från Afghanistan, som fått avslag och ska skickas till Afghanistan och vilka protester detta lett till, från många håll. I gruppen finns många som mår oerhört dåligt psykiskt och är deprimerade. Tre av fyra har tecken på posttraumatisk stress (PTSD) och cirka 30 % går med självmordstankar.  Orsakerna finns dels i vad man kan ha gått igenom innan och under flykten, men situationen fortsätter vara svår för många på plats i Sverige.

Gruppen av ensamkommande unga väntar nu längre än andra asylsökande på beslut, trots att de ska vara prioriterade då de är under 18 år. Migrationsverket gör en åldersbedömning av ensamkommande utifrån olika uppgifter, bl a en medicinsk åldersbedömning. En rapport från nätverket ”Vi står inte ut” visar att det finns ett mått av godtycke och rättsosäkerhet i denna process. Åldersbedömningen leder till att mångas ålder skrivs upp till 18 år vilket leder till att ungdomar som tidigare bott i familjehem eller HVB-hem tvingas flytta, ofta en eller två dagar efter åldersuppskrivningen, till ett vanligt asylboende där man ofta hamnar i en utsatt situation. Ofta innebär det också en geografisk flytt vilket innebär att man tvingas lämna skola, vänner m.m som man kan ha etablerat under ett par års tid.

Afghaner utgör majoriteten av de ensamkommande ungdomar som kommit till Sverige de sista åren. Stora grupper bland afghanerna har aldrig bott i Afghanistan utan vuxit upp i Iran där de varit i en utsatt situation. De i denna grupp som får avslag på sin asylansökan skickas till Afghanistan, ett land som de aldrig varit i.

I gruppen afghaner finns också många som sökt sig till den kristna tron. Dessa står inför hot om ännu större svårigheter om de får avslag då de som konvertiter kan råka ut för allvarlig förföljelse i Afghanistan.

En annan grupp som också lever under stor psykisk press är de som fått uppehållstillstånd och väntar på att få förenas med sin familj som då valde att inte fly till Sverige utan väntar kvar och komma i efterhand. En del har först fått vänta i ett eller två år för att få uppehållstillstånd och sedan kan de få vänta i ytterligare ett par år för att kunna få hit sin familj. Det skapar ett stort lidande då familjer blir splittrade under lång tid. Men inte alla som fått uppehållstillstånd har ens rätt att förenas med sin familj. Om man får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande (t ex de som flytt ett land i krig och inte har personliga skäl för sin asylansökan, såsom syrier) får man enligt den tillfälliga lagen inte rätt att förenas med sin familj om man sökt om asyl efter 24 nov 2015. Detta skiljer åt vad Gud har fogat samman.

 

/ Markus Sand, rådgivare i flykting- och integrationsfrågor med särskilt fokus Sverige

 

Be för:

 • En rättfärdig och rättssäker asylprocess för ensamkommande unga.
 • De ensamkommande som finns i kontakt med våra församlingar, att de ska få hopp och stöd i kontakt med kyrkan och den kristna tron.
 • De som blivit kristna och blir utvisade till Afghanistan – att Gud ska beskydda dem och leda dem till kontakt med andra troende.
 • De familjer som lever splittrade, att de ska hitta det stöd och den hjälp de behöver.
 • Att Sverige ska göra det möjligt för familjer att återförenas skyndsamt.
Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 37, 11-17 september 2017

En diakon från Svenska kyrkan undervisar om psykosocialt stöd till asylsökande/nyanlända under #Värmeutbildningen i Korskyrkan i Karlstad. #Värme är en utbildning i asylfrågor och psykosocialt stöd som SKR håller på olika platser i landet. http://www.skr.org/varme

4H att göra då man möter en människa vid eller strax efter en krissituation.

Psykisk hälsa för asylsökande

Många församlingar är fortsatt engagerade för asylsökande och nyanlända och även om antalet asylsökande är långt under det antal som kom hösten 2015 så finns det fortfarande många utmaningar och det är också tydligt att det finns grupper bland de asylsökande och nyanlända som inte mår bra.

Bland människor som behövt fly eller gått igenom en liknande krissituation så kan majoriteten (70-80%) hantera problemen och återhämta sig själva eller genom stöd från befintliga nätverk. En mindre del behöver visst externt stöd och bara några få procent behöver professionellt stöd. Bland de asylsökande som kom till Sverige 2014-2015 har det dock visat sig att andelen som behöver externt eller professionellt stöd är högre än den brukar vara. Fler mår alltså dåligt och behöver hjälp för att kunna komma vidare.

Det är inte bara situationen som utlöser flykten (t ex kriget eller våldet) och flykten i sig som skapar stress och påfrestningar för flyktingen. Även tiden efter flykten kan man vara påfrestande och svår då man dels kanske kommer i kontakt med sina känslor när man äntligen nått säkerhet, dels hamnar i asylfasen med långa väntetider (en del som kom 2015 har fortfarande inte fått beslut i sin asylansökan). Psykiska påfrestningar kan även komma efter att man fått uppehållstillstånd då man ska börja etablera sig i ett nytt land med allt vad det kan innebära.

Hälsokurvan för en asylsökande/nyanländ går generellt neråt under ganska många år, och vänder oftast först när personen etablerat sig i samhället. Men det ska sägas att om en nyanländ tidigt hittar ett nätverk med sociala kontakter och får stöd i sin etablering, känner mening och delaktighet i vardagen t ex genom någon form av arbete eller andra insatser så kan hälsokurvan vända tidigare. Här kan församlingar spela en viktig roll!

/ Markus Sand, rådgivare i flykting- och integrationsfrågor med särskilt fokus Sverige

Be för:

 • De många församlingar och enskilda i EFK som möter asylsökande och nyanlända som mår dåligt. Be att de får vara ett stöd för den som har det svårt och kunna förmedla omsorg och hopp i en svår situation.
 • De människor på din ort/kommun som är asylsökande och/eller de som fått uppehållstillstånd och placerats i er ort/kommun för att etablera sig där. Be att de ska få känna sig välkomna och hitta gemenskap och stöd som gör att de kan känna sig delaktiga och få god ingång i samhället, även om det i vissa fall kommer vara en begränsad tid de är där. Fråga Herren vilken er roll i detta ska vara.
 • Tacka Gud för allt som kyrkorna gjort och gör på detta området! Utan kyrkornas insats skulle många må ännu mycket sämre.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 36, 4-10 september

Photo by Ben White on Unsplash

Diakonins månad 2017 – Ungas psykiska ohälsa

Evangeliska Frikyrkan är en del av Sveriges Kristna Råd (SKR), en ekumenisk organisation för kristna samfund och församlingar verksamma i Sverige. Som ”kyrkorna tillsammans” är Sveriges kristna råd en gemensam resurs för samfunden. Ett av de områden som man fokuserar på är diakoni. Vi säger att ”diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv, och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer”.

Under september månad varje år fokuserar kyrkorna i Sverige tillsammans på diakoni, genom det som vi kallar ”diakonins månad”. 2017 är temat för diakonins månad ”ungas psykiska ohälsa”. Problemet med att unga upplever psykiska symtom som ängslan, oro eller ångest har ökat i Sverige under en längre tid. Idag bedömer man att upp till 30 % av alla i åldern 16-24 år lever med någon form av psykisk ohälsa. Över hälften (55 %) av alla 13-18-åringar uppger psykosomatiska symtom (t.ex. huvudvärk, magont eller sömnsvårigheter), minst en gång i veckan. Att andelen unga med psykiska symtom fortsätter att öka, både bland tjejer och killar, är oroväckande. Psykisk ohälsa är ett av de största hoten mot folkhälsan, både i Sverige och i resten av världen.

Vi behöver lära oss mer om hur vi kan möta unga som brottas med psykisk ohälsa. Ta gärna del av det material som finns att tillgå på www.skr.org/diakoninsmanad. Och var med och be tillsammans med oss för alla de unga som upplever psykisk ohälsa i sitt liv!

/Staffan Jenemark, ledarutvecklare med inriktning på mångkultur och diakoni, Sverigeprogrammet inom Evangeliska Frikyrkan

Be för:

 • Be för diakonins månad och oss som kristenhet i Sverige, att vi genom den får ta del av mer kunskap och förståelse för hur vi kan stödja och hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa.
 • Be för oss som församlingar och kristna medmänniskor, att vi får vishet att stötta och bära på bästa sätt och att vi får vara den gemenskap de behöver.
 • Be för de barn och unga som brottas med psykisk ohälsa och som vi möter i våra församlingar, att Gud får möta dem med sin kärlek och sitt hopp.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 35, 28 aug-3 sept 2017

Det är så bra med läger

Sommaren ligger bakom och många barn och ledare har varit på läger! Själv var jag tillsammans med ett gäng ledare och barn från min kyrka på Hjälmargårdens ”Smajl-läger” (tillsammans med närmare 700 andra). Läger är en fantastisk uppfinning. Ett läger när det är som bäst blir ofta en upplevelse för livet. Det händer något med oss både barn och vuxna när vi får tid tillsammans. Vi äter frukost ihop, leker, upplever saker tillsammans, kommer varandra närmare, upptäcker nya sidor hos varandra och vågar dela med oss av både frågor och erfarenheter. Barnens funderingar kryper plötsligt fram i kioskkön eller på kvällsbönen. Vi lär känna varandra och bygger relationer på nya och fler sätt.

Att få se både barn växa på olika områden i livet är härligt, vare sig det är i relation till sig själv, till sina kompisar eller i relationen till Gud som älskar dem! Det är ju det vi längtar efter och vill se mer i både våra grupper och aktiviteter, i våra hem och kyrkor. Som församlingar och ledare i EFK kan vi hjälpa och inspirera varandra, bjuda varandra på goda exempel, dela erfarenheter… att få se mer av detta! Sverigeprogrammet i EFK är också en resurs i detta. Här finns möjlighet att dela med sig och sprida goda exempel. Vi jobbar också med ledarnätverk omkring barn- och familj, kursdagar ”I Trygga Händer”, barnteologidagar, konferensen Jesus till barnen… allt för att få se barn och familjer hitta en tro och växa vidare i den.

/ Susanne Olofsson, EFKs Sverigeprogram

 

Be och tacka!

 • Tacka och be för alla barn som kommer i kontakt med våra församlingar, att de får upptäcka, lära känna och växa i en relation med Jesus.
 • Tacka och be för alla ledare och deras viktiga tjänst bland barnen i våra församlingar, att vara goda och inkännande förebilder.
 • Be för det som är på gång av nätverkande, fortbildning och stöttning när det gäller barn och familj utifrån Sverigeprogrammet, i församlingar och regioner.
 • Be om en starkare längtan och många nya initiativ i våra församlingar att ge Jesus till barnen!

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 34, 21-27 aug 2017

Ungdomars fortsatta vandring med Jesus

I dagarna börjar de flesta barn och ungdomar sina skolor och andra aktiviteter igen efter sommarlov. Flera tusentals ungdomar har varit på läger, festivaler och andra kristna aktiviteter. Många har mött Jesus och gjort viktiga erfarenheter som kommer bära dem vidare i livet.

De upplevelser som lägren inneburit blir så lätt något som snabbt falnar när höstens vanliga aktiviteter drar igång. En enormt viktig del av ungdomsverksamheten är att bygga vidare på lägererfarenheterna. Läger och festivaler är viktiga men det är i den vardagslunken som den kristna tron levs.

För att läger, festivaler och andra satsningar skall fungera och flyta på har våra ungdomsledare dragit ett stort lass. När många av oss andra har ledigt jobbar de som hårdast för att få allt praktiskt att fungera och att innehållet skall bli så bra som bara möjligt.

Lägrens och festivalernas upplevelser kan så lätt bli känslomässiga upplevelser som sakta falnar bort. Därför är det viktig att erfarenheterna kan föras över till vardagens kristna liv. Och det är precis där som ungdomsledarna har stor betydelse. De vägleder, undervisar, ger råd och finns till hands. Uppmuntra därför de ungdomsledare du känner eller som arbetar i din församling. Låt dem förstå hur viktiga de är för den lokala församlingen nu och framöver.

 

/ Fredrik Wenell, Ledarutvecklare för frågor som rör barn och unga på Sverigeprogrammet EFK

 

Var med och tacka för:

 • De erfarenheter med Jesus som gjorts på de läger som du känner till.
 • De ledare som finns i de ungdomsverksamheter du känner till.

Var med och be för att ungdomsledarna i din närhet:

 • Skall få kraft och inspiration till verksamheten
 • Skall få vishet att kunna vägleda vidare från de intensiva upplevelserna till vardagens tro.
 • Skall få se många ungdomar göra nya erfarenheter med Jesus.
 • Skall få se ungdomar komma till tro och fördjupas i tro.

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 33, 14-20 augusti 2017

Älvsbyn

Sommar, sommar, sommarläger!

Arnemark Ung vill vara ett läger där tonåringar får möta Gud och lära känna honom, för första gången eller djupare. En plats för frälsning och undervisning av unga. Där vi lär oss mer utifrån Bibeln, sjunger och ber och när vi inte gör det hittar vi på roliga aktiviteter, äter gott, umgås, badar och njuter av det goda i livet som Gud ger.

Arnemark Ung är ett läger för tonåringar som ska börja högstadiet upp till de som ska börja sista året på gymnasiet. Vi som tillsammans engagerar oss är framför allt från EFK och Pings församlingar i Norrbotten och vi gör vårt bästa för att lägret ska bli så bra som möjligt med Gud hjälp. På lägret kommer vi att vara cirka 60 personer. Ett litet läger men förhoppningsvis av stor betydelse. Anledningen till att vi är ett så litet läger kan sammanfattas bra av Jesu ord till lärjungarna i Matt 9:37-38: ”Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”

Under lägre kommer vi att fokusera på undervisning om identitet, trygghet och rötter. Vår identitet som skapad till Guds avbild, vår identitet i Kristus och vår identitet i församlingen. Och förkunna genom liv och ord det glada budskapet vi fått genom Jesu död på korset.

/Tomas Dahnson Ungdomspastor Älvsbyn

Be för

 • Be att skördens Herre sänder arbetare till Norrbotten och till vårt läger.
 • Be att tonåringar som inte känner Jesus skall bli frälsta
 • Be att undervisningen skall fördjupa kunskapen om Gud
 • Be att mötena skall fördjupa erfarenheten av Gud
 • Be att aktiviteterna, maten, gemenskapen, samtalen skall bli goda
 • Be att Gud beskyddar läger, deltagare och ledare
 • Be att Gud vägleder oss in i framtiden

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

EFKbön vecka 32, 7-13 augusti

En fri zon

Under några dagar i augusti har, de senaste 18 åren, har unga människor samlats mitt ute på Närkeslätten för att göra festival. Frizon är inte bara en festival utan också en plats och ett sammanhang där många ungdomar har fått sina förvandlade. Det är en festival där kulturella uttryck och kristen tro utmanar och formar varandra. Med ett brett program är Frizon en mötesplats som uppmuntrar till delaktighet och mångfald. I skärningspunkten mellan ord, musik, rörelse och konst vill Frizon vara en festival inför Gud.

Genom Frizon vill vi uppmuntra, utrusta och utmana. Vi vill att unga människor ska få möjlighet att få upptäcka vem Jesus är, växa i sin tro och upptäcka de gåvor Gud har lagt ner i var och en. Frizon kan inte ersätta den lokala församlingen, men vi tror och hoppas att festivalen får vara en katalysator, en växtplats som får inspirera och locka vidare.

Temat för årets festival är HEM. Temat formar mycket av innehållet i festivalen – allt från gudstjänster och bibelstudier till hur området ser ut. Läs mer om temat och om festivalen på http://www.frizon.nu eller ladda ner App:en.

/ Elin Gert, projektledare på EFKs eventavdelning

 

Var med och be

 • att Gud ska få beröra och göra sitt verk i den unga generationen
 • om mod att höra och följa Guds röst
 • för alla deltagare
 • om beskydd för hela festivalen
 • för talare och medverkande i deras förberedelse och genomförande
 • för ledningsguppen och projektledarna Edvard Wiberg och Rebecka Werner
 • för de ungdomsledare och församlingar som ungdomarna kommer till efter festivalen. Be om goda möjligheter att erfarenheter som gjort under festvalen får slå rot.
 • för tankar, funderingar och planer som redan börjat rulla för 2018. Be om Guds ledning för det som ligger framför.

 

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade